Om SFC

Vår målsättning

 • I samråd och samverkan tillhandahålla gemensamma tjänster i ärenden som berör strategiska sakfrågor och operativa driftsfrågor inom branschen för centrum- och handelsutveckling.
 • I samverkan arbeta för att behålla, stärka och utveckla identiteter och varumärken, arbeta med konceptutveckling av de båda orterna, utveckla och paketera utbudet, utveckla de olika säsongerna, skapa aktiviteter för att förlänga säsongen, skapa attraktivitet och aktivitet året runt samt utveckla tillgängligheten i och till centrum.
 • Föreningen ska utgöra ett samarbetsorgan för medlemmarna (näringsliv, fastighetsägare och kommun) i Skanör Falsterbo centrum för dess kommersiella utveckling och främjande.

Styrelsen

 • Anders Bergkvist (ordförande och sammankallande)
 • Peter Landgren, ledamot
 • Gabor Sinko, ledamot
 • Nicholas Hörlin, ledamot
 • Christian Wilander, ledamot
 • Jonas Rosberg, ledamot
 • Anders Larsson, ledamot
 • Karin Gullberg, ledamot
 • Anette Roth, ledamot
 • David Carlsson, suppleant
 • Cecilia Richter, suppleant
 • Per Christiansson, suppleant
 • Per Wildenstam, suppleant
Styrelsen har tagit fram marknadsmaterial, stadgar och har regelbundna möten för att sätta upp mål och planer för föreningen.

Våra Stadgar

Stadgar för Skanör Falsterbo Centrumförening ekonomisk förening, revision 2014-01-21

Föreningens firma

§ 1. Föreningens firma är Skanör Falsterbo Centrumförening Ekonomisk Förening, startad 2014-07-01.

Styrelsens säte

§ 2. Styrelsen skall ha sitt säte i Skanör Falsterbo, Vellinge Kommun.

Föreningens ändamål och verksamhet

§ 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i Skanör Falsterbo centrum genom att:

 • I samråd och samverkan tillhandahålla gemensamma tjänster i ärenden som berör strategiska sakfrågor och operativa driftsfrågor inom branschen för centrum- och handelsutveckling
 • I samverkan arbeta för att behålla, stärka och utveckla identiteter och varumärken, arbeta med konceptutveckling av de båda orterna, utveckla och paketera utbudet, utveckla de olika säsongerna, skapa aktiviteter för att förlänga säsongen, skapa attraktivitet och aktivitet året runt samt utveckla tillgängligheten i och till centrum.
 • Föreningen ska utgöra ett samarbetsorgan för medlemmarna (näringsliv, fastighetsägare och kommun) i Skanör Falsterbo centrum för dess kommersiella utveckling och främjande.

Räkenskapsår

§ 4. Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Medlemskap

§ 5. Till medlem antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Fråga om att anta en sökande avgörs i första hand av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Medlemmar i föreningen skall vara fastighetsägare eller rörelseidkare, fysisk eller juridisk person, som driver verksamhet inom Skanör Falsterbo samt Vellinge kommun och annan intresserad aktör.

Medlems skyldighet

§ 6. Medlem är skyldig att betala beslutad och stadgad medlemsinsats och i förekommande fall serviceavgift samt följa föreningens stadgar och beslut.

Medlemsinsats/vinst

§ 7. Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr. Insatsen betalas mot faktura och senast 10 bankdagar efter beslut om inträdet. Medlemsinsats återbetalas ej i samband med utträde ur föreningen.

Avgifter – Servicesavgift och rösträtt

§ 8. Till föreningen ska medlem betala serviceavgift i enlighet med styrelsens förslag och beslut som tas på ordinarie- eller extra föreningsstämma. Avgiften debiteras i förskott, eller som styrelsen beslutar.

 • Föreningens budget för nästkommande år beslutas på föreningens extra föreningsstämma.
 • Serviceavgift sker med ett fast belopp och ett rörligt belopp enligt den fördelningsnyckel som beslutas på stämman.
 • Serviceavgift betalas kvartalsvis i förskott.

Rösträtt

Vid föreningsstämma äger varje medlem rösträtt enligt bilaga 1. Medlem kan företrädas av annan bemyndigad person.

Styrelsen

§ 9. Styrelsen består av lägst åtta och högst fjorton ledamöter, samt högst sex suppleanter. Styrelsen väljs för en period av ett år. Styrelsen skall i möjligaste mån bestå av minst två personer från vardera intressegruppen; a) Fastighetsägare b) kommunen c) övriga näringsidkare.

Styrelsen är beslutsför när FLER ÄN HÄLFTEN av antalet styrelseledamöter är närvarande. Ledamot i styrelsen kan företrädas genom fullmakt. Styrelsen kan inrätta tillfälliga och permanenta arbetsgrupper. Centrumledningen svarar för att utse ledamöter i dessa grupper.

Föreningen tecknas

§ 10. Föreningen tecknas förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen därtill utser.

Revisor

§ 11. Föreningen skall ha en godkänd revisor som väljs av föreningen på ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämma

§ 12. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år senast 30 juni. En extra föreningsstämma skall hållas senast under november månad för fastställande av nästkommande årsbudget och operativa verksamhetsmål.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska ske genom kallelse via e-post. I kallelsen ska tydligt anges de ärenden som ska behandlas på stämman. Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare vid stämman.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar och förvaltningsberättelse.
 8. Föredragning av revisionsberättelse.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, när sådan finns.
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Fråga om arvoden.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisorer.
 15. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Nya ärenden (som tas upp under stämman) kan framläggas i punkt ”övriga frågor” pådagordningen. I ärenden som framlagts under punkt ”övriga frågor”, i dessa ärenden, kan endast beslut fattas om bordläggning och utredning av ärendet till nästa styrelsesammanträde eller föreningsstämma.

Likvidation och upplösning

§ 13. Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till vars och ens medlemsinsats. Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar.

Ordningsregler

§ 14. Medlem är skyldig att följa av styrelsen fattade beslut avseende ordningsregler, föreskrifter etc. Medlem som anser sig ha tungt vägande skäl till att inte kunna accepter styrelsens beslut, kan hänskjuta frågan till en extra föreningsstämma. Medlem har dock skyldighet att rätta sig efter styrelsens beslut i frågan till dess föreningsstämman ev. beslutar annorlunda. Beslutet vid föreningsstämman är bindande för medlemmen.